Verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van de Verkoper

De webshop www.gloriouslou.be is eigendom van Glorious Goods bvba, met maatschappelijke zetel te België, 9870 Zulte, Nachtegaalstraat 89 en ondernemingsnummer BTW BE 0842 805 086, hierna vernoemd ‘de Verkoper’.

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Productinfo

De Verkoper tracht de ter beschikking gestelde productinfo en het bijhorende fotomateriaal zo volledig, correct en up to date mogelijk te maken. Opgegeven afmetingen en gewichten zijn echter indicatief en kleuren op de productfoto’s kunnen licht afwijken van de kleuren van het origineel product.
De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten of andere bijkomende kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De Verkoper houdt zich het recht voor om ten alle tijde de prijzen van de producten te wijzigen of te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

5. Transport en transportkosten

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De transportkosten zijn forfaitair vastgesteld en zijn deels voor rekening van de Verkoper en deels voor rekening van de Koper. Bestellingen vanaf 40€ worden gratis verstuurd binnen België en Nederland.

6. Betaling – schorsing overeenkomst

Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar netto contant op de vervaldag op onze woonplaats. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven, gelijk aan 1% per maand vanaf de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst. Onze wilsuitdrukking zal hiervoor volstaan.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

8. Levering

Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft de Koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding van de overeenkomst.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, die gedragen worden door de Koper. De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

9. Klachten en terugzendingen

Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven aan ons gericht worden, of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.
Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan de Verkoper gericht worden. De verantwoordelijkheid van de Verkoper voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 1 jaar vanaf de levering. De aansprakelijkheid  van de Verkoper zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

10. Verzakingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail info@gloriouslou.be of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.
Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de Koper de Verkoper op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer naar Glorious Goods bvba, Nachtegaalstraat 89, 9870 Zulte, België. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

De Koper moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door de Verkoper, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Koper effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

11. Waarborg

De waarborg van de Verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

12. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de Verkoper, hetzij de leveranciers van de Verkoper raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Glorious Lou, eigendom van Glorious Goods bvba, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Glorious Goods bvba zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

14. Bewijs

Het elektronisch bewijs (zoals daar zijn: e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Rechtskeuze – geschillenregeling

Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de Koper, van toepassing op al onze overeenkomsten. Het Belgisch recht is van toepassing behalve wat de clausule van eigendomsvoorbehoud betreft, waarop de wetgeving van toepassing is van het land waar de koper gedomicilieerd is. In geval van betwisting zijn, naar onze keuze, hetzij de rechtbanken over onze woonplaats bevoegd, hetzij de rechtbanken van de woonplaats van de klant.